Beste bezoeker,

Evolute trading (hierna ook: ET of wij/we) heeft deze privacy- en cookie verklaring opgesteld om u duidelijk te maken dat we bij ET de privacy van alle persoonsgegevens, waarmee we binnen ET in aanraking komen, zeer serieus nemen.Om die reden verwerken en beveiligen we de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig. Wij houden ons daarbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

In deze verklaring willen we u goed informeren over ons privacybeleid. Als u vragen hebt of meer informatie wilt, neem dan contact op met Evolute Trading: (+31) 6 48 92 12 05of info@evolutetrading.com

Wanneer kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden? EV deelt uw gegevens alleen met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat: Wanneer kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden? EV deelt uw gegevens alleen met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

Wanneer kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden?

EV deelt uw gegevens alleen met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren;
 • u hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij eenvermoeden van een misdrijf).

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens als die wij zelf gebruiken.

Om die dienstverlening te verlenen kan EV uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de EuropeseEconomische Ruimte (EER). EV doet dit alleen als er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens. Of dat de partij aan wie we de persoonsgegevens verstrekken Privacy Shield gecertificeerd is.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij treffen onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • beveiliging van netwerkverbindingen viaTransport Layer Security (TLS) technologie.

Wij werken zoveel mogelijk digitaal.

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@evolutetrading.com

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middelvan links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wijraden u dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Klachten- Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AutoriteitPersoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Van tijd tot tijd kunnen wij wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. De actuele versie vindt u altijd op de website van EV.

Uw rechten (uitoefenen)

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: u kunt uw toestemming altijd eenvoudig intrekken.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens:indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

U kunt een verzoek op basis van de hierboven genoemde rechten sturen naar info@evolutetrading.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vierweken, op uw verzoek. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, als u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

EvoluteTrading

T.a.v Martijn Delien

Boekweitstraat 89, 2153GK, Nieuw-vennep

info@evolutetrading.com

(+31) 6 48 97 12 05

KVK: 74080164

Verwerking van persoonsgegevens

Type Informatie
Doel/Reden
Grondslag
Bewaartermijn
Voor-en/of achternaam
Registratie account  

Uitvoeren overeenkomst / bestelling  Factureren

Toezenden nieuwsbrief 

Toegang tot een portaal

Contact voor het stellen van vragen, correspondentie m.b.t. de  dienstverlening

Marketing en reclame
overeenkomst of toestemming

overeenkomst

toestemming 

overeenkomst en toestemming

toestemming
tot opheffing account  

tot bestelling / overeenkomst is afgerond + wettelijke termijn van 7  jaar  

wettelijke termijn van 7 jaar

tot uitschrijving van de verzendlijst 

tot einde dienstverlening 

tot einde dienstverlening of tot tevredenheid afhandeling betrokkene 

tot uitschrijving van  verzendlijst
Adresgegevens
Registratie account

Uitvoeren overeenkomst / bestelling  

Factureren
Overeenkomst of toestemming overeenkomst
Tot opheffing account

Tot bestelling / overeenkomst is afgerond + wettelijke termijn van 7 jaar

wettelijke termijn van 7 jaar
E-mailadres
Registratie account

Uitvoeren overeenkomst / bestelling  

Factureren

Toezendennieuwsbrief Toegangtot een portaal

Contactvoor het stellen van vragen, correspondentie
 
Overeenkomst of toestemming

Overeenkomst

Toestemming
tot opheffing account  

tot bestelling / overeenkomst is afgerond + wettelijke termijn van 7  jaar  

wettelijke termijn van 7 jaar

tot uitschrijving van de verzendlijst 

tot einde dienstverlening 

tot einde dienstverlening of tot tevredenheid afhandeling betrokkene 

tot uitschrijving van  verzendlijst
Betaalgegevens
Factureren
Overeenkomst
Wettelijke termijn van 7 jaar
Nickname
Registratieaccount

Toesturen nieuwsbrief
Overeenkomst of toestemming

Overeenkomst
tot opheffing account

tot uitschrijving verzendlijst
IP-adres
Om te analyseren hoe vaak de website van EV wordt bezocht, het klikgedrag en om de website van EV bereikbaar te houden.
Toestemming
Oneindig (betreft niet-herleidbare informatie)