Bedrijfsgegevens Evolute Trading:

Volledige bedrijfsnaam
Evolute Limited
Handelsnaam
Evolute Limited en Evolute Trading
Vestigings- en postadres:
E-mailadres
KVK/company Nummer
Hong Kong 3175709
Website

Diensten: 

Online cursussen over day-traden op de foreign exchange (Forex) en Cryptocurrency market (= eenmalige dienst, of in abonnementsvorm)

Automatische handels systemen gemaakt voor de foreign exchange (Forex) markt. Automatische systemen, oftewel Expert Advisors (EA) (= eenmalige dienst, of in abonnementsvorm)

Eenmalige Fast-Track Funded service voor 1 account bij propfirms in de foreign exchange (Forex) markt. (=eenmalige dienst)

Handmatige handels signalen (=periodieke dienst)

Online cursus(sen) over daytraden de Foreign exchange en cryptocurrency markt. Deze cursus heeft digitale inhoud. (= Eenmalige dienst, of periodiek in abonnementsvorm)

Live trading sessies van We/wij/ons/onze, Evolute limited (=eenmalige dienst). 

Toegang tot de community (discord) (= Periodieke dienst (abonnementsvorm))

Artikel 1 Definities

 1. Evolute Limited is een Limited Liability Company die zich ten doel stelt het aanbieden van online cursussen met betrekking tot cryptocurrency. 
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de onderhavige Algemene voorwaarden.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Klant' verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en gebruikmaakt van de Diensten van Evolute Limited.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’, verstaan: Evolute limited en/of Klant.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de tussen Evolute limited en Klant gesloten Overeenkomst, waarbij Evolute limited zich jegens Klant verbindt Diensten te verrichten en Producten te leveren en Klant zich ertoe verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Evolute Limited en de aanvaarding daarvan door Klant.
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Evolute limited en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Diensten, onder andere inhoudende het aanbieden van online cursussen met betrekking tot cryptocurrency, alsmede alle andere door Evolute limited ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website van Evolute limited, te raadplegen via https://www.evolutetrading.com

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor elk aanbod en iedere overeenkomst waarbij Evolute Limited partij is.
 2. Voordat u met Evolute Limited een overeenkomst sluit, stelt Evolute Limited de tekst van deze algemene voorwaarden aan u ter beschikking. Alleen als dat niet lukt, geeft Evolute Limited, voordat we de overeenkomst, aan hoe u de algemene voorwaarden bij Evolute Limited kunt inzien. Op uw verzoek stuurt Evolute Limited u de voorwaarden zo snel mogelijk kosteloos toe.
 3. Als we de overeenkomst op afstand (= elektronisch) sluiten, kan Evolute Limited (afwijkend van lid 2.2), voordat u de overeenkomst sluit, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan u ter beschikking stellen. U kunt deze voorwaarden dan op een eenvoudige manier opslaan.
 4. Evolute Limited mag haar algemene voorwaarden altijd wijzigen. De wijziging van de voorwaarden laat Evolute Limited via haar website en eventueel per e-mail aan u weten.
 5. Alleen als u hiermee instemt, gelden de nieuwe algemene voorwaarden ook op tussen ons bestaande overeenkomsten.
 6. Als een bepaling of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of als u een bepaling of meerdere bepalingen vernietigt, dan blijven alle overige bepalingen van deze voorwaarden wel gelden.

Artikel 3 Het aanbod van de diensten

 1. Het kan zijn dat een aanbod maar een bepaalde tijd geldig is of alleen onder bepaalde voorwaarden geldt. Als dat zo is, dan vermeldt Evolute Limited dit duidelijk bij het aanbod.
 2. Bij het aanbod beschrijft Evolute Limited volledig en nauwkeurig de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. Op basis hiervan kunt u een goede beoordeling van het aanbod maken.
 3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Evolute Limited niet.

Artikel 4 De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door het online aanvinken van ‘ik ga akkoord met de betaling’.
 2. Direct na het sluiten van de overeenkomst, ontvangt u van Evolute Limited een bevestiging. Doorgaans is dit per e-mail.
 3. Zolang Evolute Limited aan u uw bestelling niet heeft bevestigd, kunt u de overeenkomst nog ontbinden (artikel 11).
 4. Evolute Limited zorgt voor een veilige web omgeving voor de overeenkomst die op afstand (=elektronisch) tot stand komt. Als u elektronisch betaalt, neemt Evolute Limited hiervoor ook passende veiligheidsmaatregelen.
 5. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst.
 6. Voor de eenmalige diensten, of abonnementen krijgt u direct (maar uiterlijk binnen 24 uur) toegang tot digitale inhoud. Zodra u 25% van de digitale inhoud (= de online cursus) hebt bekeken binnen de bedenktijd van 14 dagen, vervalt uw herroepingsrecht. Met dit vervallen van uw herroepingsrecht moet u tijdens het online bestelproces, voordat u de bestelling voor de online cursus plaatst en betaalt, uitdrukkelijk akkoord gaan. U ontvangt hiervan een bevestiging per e-mail. Gaat u niet akkoord met deze voorwaarde, dan ontstaat tussen ons geen overeenkomst en is Evolute Limited niet gehouden om de eenmalige dienst aan u te leveren. U krijgt dan geen toegang tot de online cursus.

Artikel 5 Herroepingsrecht (bedenktijd) en wanneer dat vervalt

 1. U hebt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen.
 2. Consument heeft het recht om een op afstand gesloten overeenkomst binnen 14 (veertien) dagen kosteloos en zonder opgave van reden te annuleren (Herroepingsrecht).
 3. Voor Klant geldt dat de Overeenkomst niet meer kan worden geannuleerd ingeval Evolute Limited de diensten volledig levert binnen de 14 (veertien) dagen bedenktijd. Bij het afsluiten van de overeenkomst verleent Klant hiervoor toestemming aan Evolute Limited en verklaart hij afstand te doen van het herroepingsrecht.
 4. Voorts geldt dat Klant het Herroepingsrecht behoudt indien de levering van de diensten, op verzoek van Klant, gedeeltelijk geschiedt binnen de 14 (veertien) dagen bedenktijd. Wel is Klant gehouden te betalen voor de reeds geleverde diensten.  
 5. Gedurende de bedenktijd kunt u zonder opgave van redenen ontbinden.
 6. De bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van onze overeenkomst.
 7. Voor de eenmalige diensten, of abonnementen met betrekking tot de expert adviseurs (EA). Zodra u bent ingelogd op het online dashboard van Evolute limited (https://dashboard.evolutetrading.com), of gebruik heeft gemaakt van de Discord binnen de bedenktijd van 14 dagen, vervalt uw herroepingsrecht.
 8. Als toevoeging op deze dienst kan er ook een gratis 30- tot 60-minuten onboarding gesprek gehouden worden met de klant. De klant is zelf verantwoordelijk om deze in te plannen. Zodra het gesprek is gehouden vervalt het herroepingsrecht.
 9. Met dit vervallen van uw herroepingsrecht moet u tijdens het online bestelproces, voordat u de bestelling voor de Expert Advisors/trading bots plaatst en betaalt, uitdrukkelijk akkoord gaan. U ontvangt hiervan een bevestiging per e-mail. Gaat u niet akkoord met deze voorwaarde, dan ontstaat tussen ons geen overeenkomst en is Evolute Limited niet gehouden om de eenmalige dienst aan u te leveren. U krijgt dan geen toegang tot de online services.

Artikel 6 De “Niet funded, geld terug” garantie.

 1. De Klant kan de Overeenkomst pas annuleren indien de Klant geen herroepingsrecht (meer) heeft.
 2. De klant heeft meer dan 5 (=vijf) Funded accounts gekocht, bij de aanbevolen brokers/funding platforms of andere aanbevolen brokers en deze verloren. Hieronder verstaan we het kopen van een account, het gebruiken van onze handels robots (EA) volgens de aanbevolen richtlijnen zoals beschreven in de cursus en community.
 3. Voor elk account geldt een minimum trading periode van 3 maanden. Worden er meer accounts aangeschaft binnen deze periode, dan geldt dit als één account. Er moet dus minimaal 15 maanden gehandeld worden. Wanneer de klant nul (=geen) accounts door de evaluatieperiode heeft gebracht/behaald, dan krijgt hij/zij/klant aanspraak op 3 maanden gratis, na de 12 maanden periode. Heeft de klant een pakket genomen dat korter als een jaar geldig is, dan geldt deze garantie nadrukkelijk niet.
 4. De klant heeft zelf goed ingelezen over de risico's, waaronder dus hoe ze de robot zelf moeten instellen.
 5. De klant heeft zelf alle instellingen in de trading robot getest, en weet precies wat er fout ging. Dit kan aan de hand van de instructievideo's.
 6. De klant heeft geen gebruik gemaakt van propfirms met onredelijke marktomstandigheden. Hieronder verstaan wij ook propfirms die hun regels hebben aangepast, waardoor de robots niet meer kunnen handelen.
 7. De garantie geldt niet als er door de propfirms regels worden aangepast, de marktomstandigheden worden veranderd of andere zaken waardoor de klant zijn of haar trading account verliest.
 8. De klant zelf kan aantonen wat er fout ging, en dat het de schuld is van de trading robots.
 9. De klant kan de trading geschiedenis aantonen.
 10. De klant is zelf niet handmatig gaan handelen op de accounts, waaronder dus ook zelf posities sluiten.
 11. De klant heeft voldoende geld op de accounts gestort om de robots te laten handelen.
 12. De klant heeft de handels robots op een VPN/server ingesteld die 24 uur per dag, 7 dagen per week aan staat met een goede latency/executie, ofwel internet snelheid om de orders uit te voeren bij de broker, of propfirm.
 13. De accounts die hier genoemd worden zijn uitsluitend “funded accounts”. Deze worden verstrekt door een externe partij, genoemd “Propfirms”. Een voorbeeld hiervan zijn partijen als: “https://www.ftmo.com”, of “https://thefundedtraderprogram.com”, en andere soortgelijke, zelfstandige bedrijven die lost staan van Evolute Limited.
 14. De klant heeft binnen 1 jaar na aankoop aanspraak gemaakt op de garantie.
 15. De klant heeft binnen 6 maanden na aankoop hulp gevraagd van het team, of hierbij een klacht heeft ingediend.
 16. Wij vergoeden alleen op basis van bewijs, zoals trading geschiedenis, dat de klant de regels heeft nageleefd. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of verlies voortgekomen uit de verkoop van onze producten. Wij behouden ons het recht voor om de garantie aan te passen op basis van wettelijke veranderingen of marktomstandigheden. In geval van twijfel, raadpleeg ons voor meer informatie.
 17. Als de klant tenminste één account heeft behaald dan vervalt deze garantie ook.
 18. Vanwege de zeer onvoorspelbare aard van de financiële markten en het feit dat eigen bedrijven het laatste woord hebben over wie er wordt gefinancierd en wie niet, kunnen er geen terugbetalingen worden gedaan zodra de servicekosten zijn betaald. Alleen wanneer de aanspraak aan Evolute Limited wordt goedgekeurd zal de terugbetaling in behandeling worden genomen.
 19. Evolute Limited is niet aansprakelijk voor meer dan het betaalde bedrag aan Evolute Limited.
 20. Er is nadrukkelijk geen teruggave van het aankoopbedrag mogelijk als de 14 dagen bedenktijd is komen te vervallen, en de klant niet voldoet aan de bovengenoemde eisen.
 21. Als de klant akkoord is gegaan met de verlengde toegang, genoemd: "Lifetime access", dan vervalt deze garantie. "Lifetime access" geldt alleen zolang Evolute Limited zijn diensten aanbied. Evolute Limited is niet aansprakelijk om hierna zijn diensten aan te bieden. De reden hierachter is dat de klant nu "lifetime" kan traden, en dus geen tijdsdruk heeft om accounts binnen te halen. Gezien de huidige resultaten, begeleiding en updates is het mogelijk om binnen de "lifetime acces" periode tenminste één account binnen te halen.
 22. De klant heeft zijn/haar/het/hun volledige abonnement betaald en heeft geen openstaande rekening, of periodieke abonnementen lopen.
 23. Als de klant tenminste één account heeft behaald dan vervalt deze garantie ook.
 24. De garantie ‘Niet funded, geld terug’ geldt alleen als de bovenstaande regels zijn nageleefd. Als de klant niet aan de bovenstaande regels voldoet, kan de garantie ‘Niet funded, geld terug’ niet worden geclaimd en wordt er geen geld uitgekeerd.

Er kan geen aanspraak gemaakt worden op geleden verliezen zoals verlies van kapitaal of verlies van kapitaal door de handels robots. Het risico ligt geheel bij de klant. De klant is verplicht om te begrijpen hoe dit ingewikkelde product werkt, en wordt hierbij ondersteund door de eenmalige diensten van Evolute Limited, waaronder de online cursus, online community (Discord) en klantenservice.

Met dit vervallen van uw herroepingsrecht moet u tijdens het online bestelproces, voordat u de bestelling voor de online cursus plaatst en betaalt, uitdrukkelijk akkoord gaan. U ontvangt hiervan een bevestiging per e-mail. Gaat u niet akkoord met deze voorwaarde, dan ontstaat tussen ons geen overeenkomst en is Evolute Limited, Evolute Limited, en zijn partners niet gehouden om de eenmalige dienst aan u te leveren. U krijgt dan geen toegang tot de expert adviseurs en de online cursus. Evolute Limited is ook gemachtigd om de diensten stop te zetten en de verleende diensten in rekening te brengen.

Artikel 7 Uitoefenen van het herroepingsrecht

 1. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, dan meldt u dit binnen de bedenktermijn door aan Evolute Limited een e-mail te sturen.
 2. De datum van uw e-mail geldt als de datum van de herroeping.
 3. Op het moment dat u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, stopt u met het gebruiken van de dienst(en).
 4. Doet u niet wat in 7.3 staat, dan kan dat invloed hebben op uw herroepingsrecht. Dat is bijvoorbeeld het geval als bij controle door Evolute Limited blijkt dat u na uw herroeping verder bent gegaan met de eenmalige dienst (= de online cursus), en u daardoor toch 25% of meer van de digitale inhoud hebt bekeken. In dat geval vervalt (alsnog) uw herroepingsrecht. Uw herroepingsrecht kan ook vervallen als u al licenties heeft gekregen voor de Expert Adviseurs (=eenmalige dienst)
 5. Na uw e-mail, waarin u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, stuurt Evolute Limited u een ontvangstbevestiging per e-mail.
 6. Evolute Limited checkt of u: a. bij een eenmalige dienst (= de online cursus) minder dan 25% van de inhoud hebt betekenen. b. of u op tijd - dus binnen de bedenktermijn - gebruik hebt gemaakt van uw herroepingsrecht.
 7.  Evolute Limited checkt of u: a. voldoet aan de "niet funded, geld terug" garantie als hier aanspraak op gemaakt wordt. b. of u op tijd - dus binnen de bedenktermijn - gebruik hebt gemaakt van uw herroepingsrecht.
 8. Als u correct en binnen de bedenktermijn termijn van uw herroepingsrecht gebruik hebt gemaakt, vergoedt Evolute Limited al uw betalingen die betrekking hebben op de overeenkomst.
 9.  Evolutie Limited gebruikt voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat u hebt gebruikt, tenzij u instemt met een andere methode. De terugbetaling kost u niets.
 10. Bij correcte en tijdige herroeping sluit Evolute Limited onmiddellijk uw toegang tot de dienst(en) af.

Artikel 8 Informed consent

 1. De klant wordt bij het aangaan van de overeenkomst met Evolute Limited verondersteld bekend te zijn met de risico’s die verbonden zijn aan het handelen in cryptocurrency.
 2. De klant gaat er bij de aanvaarding van het aanbod mee akkoord dat:
 3. Alle informatie die de klant ontvangt van of namens Evolute Limited door middel van (online) trainingen en masterclasses, educatieve e-books, videocontent, nieuwsbrieven, e-mail, signal kanalen, digitale tekstberichten, online flyers en/of de website, uitsluitend informatieve en educatieve doeleinden dienen en geen uitnodiging, advies, suggestie, aanbeveling of aanbod inhouden om een bepaalde investering, in de vorm van een aan- of verkoop van forex of cryptocurrency te doen;
 4. de klant zich er uitdrukkelijk van bewust is dat Evolute Limited slechts de hiervoor genoemde algemene informatie verschaft ter educatieve doeleinden en dat de klant hieruit geen persoonlijk, juridisch, fiscaal of beleggingsadvies kan of mag afleiden. Een klant kan in ieder geval geen rechten ontlenen aan deze vrijblijvende informatie;
 5. de verstrekte informatie bevat uitdrukkelijk geen garanties, adviezen, beloftes en prognoses;
 6. alle bestuurders, werknemers en/of hulppersonen van Evolute Limited geen professioneel financieel adviseurs zijn en dat zij deze intentie ook niet plegen te hebben;
 7. wanneer de klant ervoor kiest om in forex of cryptocurrency te (gaan) beleggen, hij zich realiseert dat het een volatiele markt betreft waarin informatie snel door de tijd kan worden ingehaald. De klant kan zijn inleg en beleggingen verliezen en is zelf verantwoordelijk dat hij uitsluitend investeringen doet voor zover hij bereid is de kans te aanvaarden om deze te kunnen verliezen. Dat houdt uitdrukkelijk in dat de klant bij voorkeur geen investeringen doet met geleende middelen of pensioengelden;
 8. de klant te allen tijde zelf verantwoordelijk is voor alle investeringen en trades die hij maakt en volgt;
 9. indien de klant de informatie die hij van of namens Evolute Limited heeft verkregen kopieert, deelt, bespreekt en/of verkoopt aan derden hij het risico loopt dat hij zal worden verwijderd uit de signal kanalen van Evolute Limited , zonder restitutie van de betaalde abonnementskosten.

Bij het handelen in forex of cryptocurrency belegt de klant buiten toezicht van de AFM.

Artikel 9 Het uitvoeren van de overeenkomst

 1. Evolute Limited geeft u direct, maar uiterlijk binnen 24 uur, toegang tot de dienst(en).
 2. Termijnen in de (uitvoering van de) overeenkomst zijn fataal en niet indicatief.
 3. Evolute Limited spant zich in om de diensten naar beste kunnen uit te voeren. Alle diensten voeren Evolute Limited uit op basis van een inspanningsverbintenis. Evolute Limited geeft geen enkele garantie op een bepaald resultaat.
 4. De inhoud van de diensten voldoet zo veel mogelijk aan de overeenkomst. Kleine afwijkingen zijn mogelijk. De inhoud van de eenmalige dienst (= de online cursus, Expert adviseurs of Fast-track funded) kan bijvoorbeeld door ontwikkelingen op de valutamarkt veranderen.
 5. U zorgt zelf voor onder andere: een werkende computer, een werkende internetverbinding, een VPS server en een eigen trading account.
 6. U bent minimaal 18 jaar oud. Evolute Limited controleert dit niet. U bent zelf verantwoordelijk.

Artikel 10 Duur en einde van de overeenkomst

 1. De overeenkomst die betrekking heeft op de eenmalige dienst (= de online cursus, Expert adviseurs of Fast-track funded) duurt voor bepaalde tijd. De term ‘bepaalde tijd’ voor deze eenmalige dienst slaat in dit kader op de ‘abonnementen’. Onder bepaalde tijd verstaat Evolute limited: ‘zolang Evolute limited de eenmalige dienst (= de online cursus, Expert adviseurs of Fast-track funded) aanbiedt en de klant een abonnement heeft.
 2. De overeenkomst die betrekking heeft op periodieke diensten duurt totdat u opzegt. Het betreft hier een maandabonnement, of jaar abonnement voor onbepaalde tijd.
 3. U kunt het maandabonnement onmiddellijk opzeggen, dus zonder enige opzegtermijn.
 4. Opzeggen van het maandabonnement doet u door een e-mail te sturen aan Evolute Limited.
 5. Van de opzegging ontvangt u een(ontvangst)bevestiging van Evolute Limited.
 6. Het abonnement eindigt per de datum van uw opzegging.
 7. De overeenkomst kan ook eindigen door ontbinding (artikel 11).
 8. Eventueel te veel door u betaalde bedragen voor het abonnement, betaalt Evolute Limited aan u terug. U krijgt daarvan bericht.

Artikel 11 Ontbinden van de overeenkomst

 1. Zowel Evolute Limited als u mag de overeenkomst ontbinden als de andere partij in verzuim is.
 2. U mag de overeenkomst met Evolute Limited ook ontbinden zolang Evolute Limited de overeenkomst aan u nog niet bevestigd heeft door middel van een e-mail aankoop bevestiging.
 3. Evolute Limited is in verzuim nadat u Evolute Limited schriftelijk in gebreke hebt gesteld. In de schriftelijke ingebrekestelling geeft u Evolute Limited nog een redelijke termijn om haar verplichtingen in de overeenkomst alsnog na te komen.
 4. U bent in verzuim als Evolute Limited u schriftelijk in gebreke heeft gesteld. In de schriftelijke ingebrekestelling geeft Evolute Limited u nog een redelijke termijn om uw verplichtingen in de overeenkomst alsnog na te komen.
 5. De overeenkomst is ontbonden na verloop van de in de schriftelijke ingebrekestelling gestelde redelijke termijn.
 6. In sommige gevallen kan Evolute Limited of u de overeenkomst zonder schriftelijke ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter ontbinden. Er is dan direct sprake van verzuim. Daarvan is sprake in onder andere de volgende gevallen:
 1. toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling;
 2. (voorlopige) surseance van betaling; 
 3.  faillissement(aanvraag);
 4. beslaglegging;
 5. stillegging van de bedrijfsactiviteiten;
 6.  liquidatie van de onderneming;
 7. wijziging van eigenaar(s);
 8. samenvoeging van ondernemingen;
 9. de automatische incasso door Evolute Limited van het door u maandelijks verschuldigde bedrag voor de periodieke diensten lukt niet;
 10. De overmachtsituatie duurt langer dan veertien (14) dagen.
 1. Onder andere de volgende verplichtingen blijven voortbestaan na de ontbinding van de overeenkomst: 
 1. rechten van intellectueel eigendom;
 2. toepasselijk recht
 3. en de bevoegde rechter.

Artikel 12 Overmacht

 1. Evolute Limited hoeft haar verplichtingen in de overeenkomst niet na te komen als sprake is van een overmachtsituatie.
 2. Onder overmacht verstaat Evolute Limited onder andere:
 1. overheidsmaatregelen;
 2. elektriciteit storingen en andere storingen die betrekking hebben op de infrastructuur waar Limited voor het uitvoeren van haar werkzaamheden gebruik van maakt;
 3. storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiediensten;
 4. (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van onder andere netwerken, software, diensten en programma’s van derde partijen;
 5. storingen en sluitingen van de (Amerikaanse)aandelenbeurs;
 6. netwerkaanvallen, waaronder DoS- of DDoS-aanvallen;
 7. oorlog;
 8. staking; 
 9. natuurgeweld;
 10. brand;
 11. terrorisme;
 12. brokers, of fundingplatformen die hun regels aanpassen waardoor de services niet meer mogelijk zijn.
 13. andere bijzondere omstandigheden.

Artikel 13 Prijzen

 1. Alle in aanbiedingen en overeenkomsten genoemde prijzen zijn all-in, tenzij we hierover schriftelijk een andere afspraak hebben gemaakt.
 2. Soms gelden bepaalde (actie)prijzen voor een bepaalde periode en/of onder bepaalde voorwaarden. Evolute Limited maakt de periode en/of de voorwaarden waaronder een bepaalde (actie)prijs geldt, duidelijk kenbaar onder andere op haar website. Buiten die periode en/of voorwaarden geldt de bepaalde (actie)prijs niet en kunt u hierop dus geen aanspraak maken.
 3. Alle in aanbiedingen en overeenkomsten genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten.
 4. Evolute Limited mag altijd de prijzen van haar diensten wijzigen.
 5. In geval van periodieke diensten brengt Evolute Limited u van de prijswijziging minimaal een (1) maand voor het doorvoeren van de prijswijziging(en) schriftelijk op de hoogte. Schriftelijk zal doorgaans per e-mail zijn.
 6. Verhoogt Evolute Limited haar prijs binnen drie (3) maanden nadat we een overeenkomst hebben gesloten, dan gaat de prijswijziging pas na afloop van de eerste drie maanden van die overeenkomst voor u gelden.
 7. Bent u in geval van afname van periodieke diensten van Evolute Limited niet akkoord met de prijswijziging, dan mag u de overeenkomst onmiddellijk opzeggen.

Artikel 14 Betalingsvoorwaarden

 1. Tegelijk met of direct na het sluiten van de overeenkomst voor de eenmalige dienst betaalt u elektronisch (via SEPA, creditcard of IDEAL) het verschuldigde bedrag. De factuur ontvangt u direct na uw betaling per e-mail.
 2. De periodieke diensten betaalt u maandelijks vooruit via een automatisch incasso dat u aan Evolute Limited hebt afgegeven. Direct nadat de betaling via automatische incasso heeft plaatsgevonden, ontvangt u per e-mail de maandfactuur.
 3. Als de automatische incasso door Evolute Limited niet lukt, bent u direct in verzuim (lees ook artikel 8 lid 6, nr. 9). Evolute Limited ontbindt direct de overeenkomst voor de periodieke diensten en sluit u ook direct af van de periodieke diensten. Om weer toegang te krijgen tot de periodieke diensten, moet u per e-mail 7 contact opnemen met Evolute Limited. U ontvangt dan een betaallink. Direct na de ontvangst van het door u verschuldigde bedrag, geeft Evolute limited u weer toegang tot de periodieke diensten.

Artikel 15 Intellectueel eigendom (auteursrecht)

 1. Alle door Evolute Limited gemaakte werken worden beschermd door het auteursrecht. Denk bij door Evolute Limited gemaakte werken aan video’s voor de online cursus, Excel bestanden, documenten, website teksten, blogs, artikelen, foto’s en andere publicaties.
 2. Gebruikt u werken van Evolute Limited zonder toestemming, dan maakt u inbreuk op het auteursrecht van Evolute Limited.
 3. Ontdekt Evolute Limited dat u inbreuk maakt op het auteursrecht van Evolute Limited, dan verzoekt Evolute Limited u schriftelijk te stoppen met het maken van de inbreuk. Schriftelijk is meestal per e-mail.
 4. Stopt u na het schriftelijke verzoek niet met het maken van inbreuk op het auteursrecht, dan houdt Evolute Limited u aansprakelijk voor alle hierdoor daadwerkelijk geleden en nog te lijden schade.Als dat nodig is start Evolute Limited een gerechtelijke procedure.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

 1. Als u onjuiste of onvolledige gegevens aan Evolute Limited hebt doorgeven, dan is Evolute limited niet aansprakelijk als hierdoor schade bij u ontstaat. Denk hierbij aan onjuiste gegevens, waaronder een onjuiste leeftijd.
 2. Evolute Limited is alleen aansprakelijk voor directe schade als Evolute Limited die met opzet heeft veroorzaakt of als Evolute Limited bewust onvoorzichtig is geweest. U moet uw directe schade dan wel bewijzen. Directe schade bestaat uit de redelijke kosten die u hebt moeten maken om de oorzaak en de omvang van uw schade vast te stellen, of de kosten die u hebt gemaakt om uw schade te voorkomen of te beperken.
 3. De aansprakelijkheid van Evolute Limited voor directe schade is beperkt tot het door u betaalde bedrag van de overeenkomst.
 4. Evolute Limited is nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Indirecte schade bestaat onder andere uit gevolgschade, gederfde winst, mislopen winst, gemiste besparingen, schulden, verlies van gelden, verlies van funded accounts, verlies van trading accounts, aandelen, verlies van (bedrijfs)gegevens, schade door bedrijfsstagnatie. Gebruik van de diensten van Evolute Limited geven dus nooit garantie op bepaalde uitkomsten, winsten, etc. U bent zelf verantwoordelijk voor het handelen op de valutamarkt.
 5. Evolute Limited is nooit aansprakelijk voor onjuistheden in teksten, documenten, video’s, afbeeldingen, Excel bestanden, presentaties, etc. 
 6. Als u zelf verzekerd bent tegen de directe schade die u hebt opgelopen, dan is Evolute Limited niet aansprakelijk gehouden enige schadevergoeding aan u te betalen.
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de directe schade binnen 14 dagen na het ontstaan hiervan schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Evolute Limited meldt.
 8. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Evolute Limited vervalt door het enkele verloop van 6 maanden na het ontstaan van de oorzaak van de vordering tot schadevergoeding.
 9. Evolute Limited zijn software bedrijven, en geen portfolio managers, geld beheerders, beleggingsadviseurs en vallen ook niet binnen een gereguleerde instantie van de Nederlandse overheid zoals het AFM. Evolute Limited hebben geen vergunning van het AFM. Evolute Limited  stelt alleen zijn eigen middelen

Artikel 14 Klachten- en geschillenregeling

 1. Evolute Limited spant zich maximaal in om een eventueel geschil tussen ons onderling op te lossen.
 2. Evolute Limited verwacht van u eenzelfde inspanning om een geschil eerst onderling op te lossen.
 3. Pas als het niet lukt om het geschil onderling op te lossen, legt Evolute Limited of u het geschil voor aan de bevoegde rechter.

Artikel 15 Toepasselijk recht

 1. Op de aanbiedingen, overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 Bevoegde rechtbank

 1. Alle geschillen die tussen Evolute Limited en Consument mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Consument zijn of haar woonplaats heeft.
 2. Alle geschillen die tussen Evolute Limited en de Zakelijke Klant mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de rechtbank Noord-Holland.